Contoh Dongeng Bahasa Sunda Pendek

Contoh khayalan sunda sumir dan pesan moralnya. Foto: Unsplash


Bukan hanya bahasa Indonesia, dongeng juga dapat menunggangi bahasa


Sunda


buat bertambah mengangkat unsur budaya di negara Indonesia itu sendiri.


Bahasa Sunda sendiri yaitu bahasa yang kerap digunakan oleh masyarakat suku Sunda di daerah Jawa Barat, seperti mana Bandung, Bogor, Sukabumi, dan lain sebagainya.


Sama sama dengan biasanya, dongeng dengan bahasa Sunda tentunya ditunjukkan cak bagi mengutarakan ajaran


tata krama


sewaktu juga menghilangkan. Berlainan dengan nasihat, khayalan biasanya punya jalan narasi nan membuat para pembaca lain merasa bosan.


Mengutip


Piwuruk Basa: Basa Sunda


nan ditulis Suhaya, S.I.P., M.Pd, dongeng bahasa Sunda ialah cerita nan kebenarannya enggak boleh dibuktikan. Isinya biasanya berupa kisahan akan halnya suatu kejadian yang lain masuk akal.


Kendati demikian, seperti yang sudah lalu disebutkan bahwa dongeng memiliki poin moral yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, meskipun cerita yang disajikan terbetot tidak rasional dan komikal,


Lantas, sama dengan apa takhayul


bahasa


Sunda yang juga bisa menerimakan pelajaran budi pekerti kepada orang banyak? Berikut salah satu dongeng sunda pendek beserta dengan pesan moralnya.


Contoh Khayalan Sunda Pendek

Cermin dongeng sunda sumir dan pesan moralnya. Foto: UnsplashAya dendang maling déngdéng ti pamoéan. Geleber hiber bari ngaheumheum déngdéng téa kana tangkal dadap arah lembur. Kabeneran harita katangeneun ku anjing nu kacida kabitaeunana da puguh kabeukina.Kusabab kitu, ku beruk disampeurkeun. Tapi sanggaus kunyuk aya dihandapeun, boro-boro ditanya teu di rérét-rérét acan. Anjing mikir piakaleun supaya déndéng téa kapimilik ku manéhna.Sanggeus manggih cengkok ngomong, “Leuh aya manuk alus-alus teuing. Pamatukna tinggi rambut hideung tapi mani lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun jeung cendrawasih gé moal éléh.”Mimitina mah gamit-gamitan beruk téh teu didéngé. Tapi sanggeus aya omongan “moal éléh ku cendrawasih,” gaok atoheun pisan. Manéhna kungsi beja yén cendrawasih téh manuk pang hadéna. Tapi ceuk anjing “manéhna moal éléh”.Kitu nu matak manéhna ngarasa ngeunah ku pamuji ketek. Malah ceuk pikirna deui sangkil hayang ngabagi déngdéng jeung anjing. Ngan kusabab hésé meulahna kahayangna teu kalaksanakeun.Cengkok nempo beungeut gagak marahmay sanggeus dipuji ku manéhna. Ceuk pikirna pasti usahana hasil. Ceuk pikirna deui naon heséna muji-muji keur ngahontal kahayangna.Ku sabab kitu pok deui anjing, “Lamun daékeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna. Ngan rumasa sorangan mah dabat hina.Saumur-hidup kudu ngadunungan, saré digolodog, rajeun manggih hakaneun ogé pasésaan. Tapi najan teu bisa nyobat ogé jeung manuk jenaka, atuh ngadéngé-ngadéngé sorana. Meureun moal panasaran teuing!”Barang ngadéngé pamuji monyet anu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngaheumheum déngdéng, ngan ngong wé disada, “Gaak Gaaak” cenah. Atuh produk engab pamatukna komoditas pluk wé déngdéng teh murag. Anjing gancang nyantok déngdéng nu murag téa tuluy dihakan di nu angkatan.Gagak nu hanjakaleun mah teu ditolih. Sababaraha jongjonan gagak téh cindekul wé dina dahan bari ngararasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing.Manéhna karék ngarti yén anjing muji bébéakan téh hayang déngdéng nu keur diheumheum ku manéhna. Ti dinya mah geleber burung dandang téh hiber kana tangkal kai rék neangan hileud keur ganti déngdéng nu disantok ku anjing.


Pesan moral yang bisa diambil bermula dongeng yang ada di atas adalah bagi boleh belajar tentang berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dan jangan merasa besar superior momen dipuji oleh seseorang.

Source: https://kumparan.com/kabar-harian/dongeng-sunda-pendek-dan-pesan-moralnya-1wlozfS23CQ