Contoh Soal Pelajaran Kelas 1 Sd Sastra Bali

Contoh soal : Pembenaran SUMATIF SEMESTER II Tahun Petunjuk …………………………. SEKOLAH DASAR ………………………………… Mata Pelajaran

: Bahasa Bali

Kelas

: I (suatu)

Periode/tanggal

: Kamis, 27 Mei 2010

Waktu

: 09.30–10.30 (60 menit)

I. Isinin merek (X) huruf a, b, utawi c di arep pasaut ane beneh! I KEKUA Cak menandatangani I LUTUNG Gelisang satua majalan, kondén kenyel koné ia majalan sagét terserah ngenah pondokné I Suku Prodong kaiter baan abian. Ditu tepukina punyan biu masé. I Lutung menék di punyan biuné. I Kekua ngantosang di bongkol punyan biuné. Ia nuléngék ngantosang dumané. I Lutung ngémpok biu mas dadua. Biuné ento peluta tur maka dadua amaha. Sasubané makelo engkau ngantosang, tusing masih baanga duman, laut ia ngomong. ”Ih Lutung, to kénkén pasubayané ? Kadén sabilang maan tetelu, cai dadua awake abulih.” Mara dingeha munyi kéto, I Lutung uli di duur nyeréré ngéwérin I Kekua, laut ngentungin kulit biu agemel. 1. Apa judul satuané ba duur……… a. I Kekua tekén I Kekua

b. I Kekua tekén I Lutung

c. I Lutung

2. Tepukina dangau kaiter baan……… a. pagehan

b. abian

c. tukad

3. I Lutung menék punyan ……….. a. poh

b. nangka

c. biu

4. I Kekua ngantosang di …….. punyan biuné. a. samping

b. duur

c. bongkol

5. I Lutung ngémpok biu mas……… a. tetelu

b. dadua

c. abesik

6. I Lutung ngémpok biu. Biuné ento peluta tur maka dadua………… a. kutanga

b. amaha

c. entunganga

7. Ih Lutung, to kénkén pasubayané. Pasubaya tetap tekén…… a. taki

b. upaya

c. raos

8. I Kakua ngantosang dumané. Dumané tegar tekén…….. a. fragmen

b. jatah

c. biu

9. Ramé tungkalikan krunané………. a. mamusuh

b. sepi

c. kulit kerbau

10. Tegeh tungkalikan krunané……… a. éndép

b. majujuk

c. cerik

11. Dadua tegar tekén lelima juang………….. a. patpat

b. dadua

c. tetelu

b. kalih

c. sanga

12. Telu basa Bali alusné ……….. a. tiga

13. Awaké maan biu abulih. Abulih kukuh tekén ……… a. tetelu

b. abesik

c. nenem

b. asiki

c. tiga

b. plekutus

c. duang dasa

b. dueg

c. bagus

14. Dadua basa Bali alusné………. a. kalih 15.

20,

ené madan nilai……..

a. siangolas 16. Muridé belog, I Temperatur……… a. lengeh

17. Momongan ané lucah tusing ngelah ………. a. berkemih

b. umah

c. makejang beneh

18. I Lutung ikutné dawa, I Kambing ikutné……… a. lantang

b. mabulu

c. kulit kerbau

19. I Aming madaar nasi. Madaar raos alusné…….. a. ngajeng

b. neda

c. ngamah

20. Ané mabatis patpat, sajaba…….. a. kuda

b. bébék

c. céléng

21. Ada anak ané ngeling sigsigan, ngeling ciri anaké………. a. demen

b. lubang

c. Sebet

b. gigi

c. getih

22. Ané mawarna nirmala…….. a. bok

23. Ané lebihan tekén nemnem……. a. lelima

b. patpat

c. pitu

b. patbelas

c. telulikur

b. daki

c. resem

b. di

c. do

b. bapa

c. I beli

24. Solas, roras, telulas, ………. a. telung dasa 25. Sampatang kelasé apang……. a. bersih 26. Sira suba …..jalan masuk. a. ma 27. Dadong kurenané………. a. pekak

28. Wilangan pitu ( 7 ), patpat jangin.……. a. dadua

b. lima

c. telu

b. lelima

c. nem

29. Wilangan limolas : 10 + …….. a. patpat

30. Kedék beliau mara baanga pipis. Kedék tungkalikané….. a. ngeling

b. pedih

II. isinin cecek-cecek betén ené aji pesaut ané beneh! 1. Yen perona pipi patut nginem …………………………………….. 2. Rupiah seduk memadai ngajeng…. ……………………………….. 3. Bulu ané ada di betén jaguté madan ……………….. 4. Bulu ané di betén cunguhé madan……………………. 5. Telinga basa alusné..…………………………………… 6. Bok basa alusné………………………………………… 7. Cunguh basa alusné…………………………………… 8. Panak siap madan..……………………………………. 9. Panak bébék madan……………………………………. 10. Panak sampi madan.……………………………………

c. doyan

Untai JAWABAN Bahasa Bali / kls I Nama

: ………………………………………….. Kelas bawah

: …………………..

I. Saringan Ganda NO

A

B

C

NO

A

B

C

NO

1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30

II. Uraian 1. …………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………… 5. ……………………………………………………………….. 6. ……………………………………………………………….. 7. ………………………………………………………………. 8. ………………………………………………………………. 9. ………………………………………………………………. 10. ………………………………………………………………..

A

B

C

Source: https://pdfcoffee.com/soal-ulangan-bahasa-bali-kls-1-semester-ii-pdf-free.html