Jangan Gori Nganti Anggonku Ngrasakake

Menyatakan pendapat tentang wangsalan dalam nyawa sehari-hari. A Tes tertulis Uraian B. Kadamela ukara tebusan saking wangsalan ing ngandhap menika a. Jenang gula, …………………………… b. Gelambir klapa, …………………………… c. Ngrokok cendhak, ………………………… d. Kendhil dawa, …………………………. e. Wah cak kenapa njanur gunung, ………………….. Kreteria setiap item: Ketepatan jawaban 7 35 Menunangkan wangsalan dengan batangannya. P Pembuktian lisan Menjod ohkan kartu wangsa lan C. Cobi dipun jodhokaken wangsalan kaliyan batangan ing ngandhap menika Wangsalan: 1. Jangan gori, nganti judheg anggonku mikir. 2. Wah cak kenapa njanur gunung, kadingaren berlaku mrene. 3. Ngrokok cendhak, bocah cilik ora kena neges-neges. 4. Nggodhong garing, esuk-esuk cak kenapa wis nglaras. 5. Balung janur, mugi paring usada. 6. Memetik jagung, punika sampun dados tanggel jawab kula. 7. Nyaron bumbung, nganti cengklungen olehku ngenteni. 8. Balung pakel, aja seneng alok-alok 9. Kendhil dawa, enggal ditandangi. 10. Mutra angsa, awit mau mung wira- wiri wae. 11. Bocah kok mentil kacang, tansah mbesengut wae. 12. Kembang jambu, kemaruk duwe HP anyar. 13. Kukus gantung, dak sawang cak kenapa Kreteria setiap murid: – Ketepatan jawaban 30 30 sajake bimbang. 14. Sarung jagung, abot entheng tak lakonane. 15. Pring dhempet, kowe teka mrene cak kenapa ora kandha-kandha. 16. Witing klapa jawata ing ngarcapada. Salugune wong mudha gelem rekasa. Batangan: a. Gudheg b. Besengut c. Glugu d. Aren e. Karuk f. Meri g. Dandang h. Sawang i. Tegesan j. Klaras k. Sada l. Janggel m. Klobot n. Angklung ozon. Andha p. Pelok Kuantitas skor 85

8. Kunci Jawaban Kunci

A. a. Wangsalan lamba inggih punika wangsalan ingkang batanganipun namung setunggal lamba. b. Wangsalan rangkep inggih punika wangsalan ingkang batanganipun langkung saking setunggal. c. Wangsalan memet inggih punika wangsalan ingkang caranipun madosi batangan ambal kaping pindho. d. Wangsalan padintenan inggih punika wangsalan ingkang limrah dipun ginakaken wonten ing pacelaton padintenan. B. Tebusan kadamel ukara a. Lali b. Ethok-ethok c. Neges-neges d. Ditandangi e. Kadingaren C. 1. Jangan gori, nganti judheg anggonku mikir. gudheg 2. Wah kok njanur jabal, kadingaren berlaku mrene. aren 3. Ngrokok cendhak, bocah cilik ora kena neges-neges. gesan

Source: https://text-id.123dok.com/document/1y915gjdq-tujuan-pembelajaran-materi-pembelajaran-wangsalan.html