Satua Bali I Siap Selem

Terserah koné katuturan satua “I Siap Selem”. Kacerita I Siap Selem, ngelah kamu panak pepitu. Panakné ané minimal cerika tusing koné ngelah rambut, madan I Ulagan. Sabilang wai I Siap Selem ngalih amah- amahan ajaka panak-panakné kanti ngliwatin pangkung, uli semengan kanti urai peteng.

Sedek dina anu, I Siap Selem luas selat pangkung, ngajak panak-panakné ngalih amah-amahan. Nyoréang satonden dia mulih, saget peteng dedet langité, nyinahang lakar tuun ujan bales. “Jalan mulih, Mé! Ento gulemé gedé pesan.” Kéto raos panakné ané minimum keliha. “Tetapi Mé, iang takut nyanan iraga ujanan dini” Kéto pasaut panakné ané cerikan.

Masaut I Siap Selem kéné. “Padalah, Cening ajak makejang, to ba daja suka-suka pondok, lan ajaka ditu malu sipu ngetis. Rupe jani iraga mulih, sinah lakar belusan kena ujan. Apabuin to adin Ceningé I Ulagan tusing mabulu”. Enggal I Siap selem tugtuga ban panak- panakné ngungsi podoké ané di sisin pangkungé ento, laut ngomong kéné. “Jero-jero sané nuénang pondoké niki, dados gawang jagung ngetis driki?” Kéto I Siap Selem matakon.

Kacerita, pesu ané ngelah pondoké, tuah méong luh ané madan Méng Kuuk. “Ngéong-ngéong. Ih Nyai Siap Selem, nak ngudiang Nyai mai?” Kéto Méng Kuuh masaut. “Jero Méong, papan mariki jagi ngetis, sawiréh tiang ngelah panak kari alit-alit, tusing luung keneh tiangé ngajak ia nrobos ujan”. Kéto I Siap Selem nimbal. “Nah lamun buka kéto, mai macelep ka paruh” Kéto Méng Kuuk ngajakin I Siap Selem cak menandatangani panak-panakné mulihan.

Kacerita, tetapi lantas tuun ujan bales pesan ngranang pangkungé blabar agung. Meng Kuuk nanjénin I Siap Selem apanga nginep di pondokné. I Siap Selem nyak nginep sawiréh pariangen tekén pianakné. Petengané I Siap Selem tusing nyidang pules. Ditu engkau ningeh Méng Kuuk ngrembug ajaka panak-panakné.

Kéné Méng Kuuk ngomong, “Cening jakal makejang, petengé ené iraga lakar mapésta. Né mémé ngelah siap pengina ngajak panak pepitu.” Kéto munyiné Méng Kuuk. “Kayu baang kibulné, Mé!” Kéto pesaut panakné. “Tiang baang kampidné, Mé!” Kéto cak semau ané lénan.

Ningeh paigum Méng Kuuké kéto ngajak panak-panakné, lantas I Siap Selem nundunin panak-panakné. “Ning Ning, bangun Ning! Ento Méng Kuuk nagih ngamah Cai-Nyai makejang. Mai ajaka éncolang megedi uli dini! Cening malu makeber sakaukud, nyanan Mémé paling siduri!” Keto I Siap Selem nguduhin panak-panakné.

Kacerita doang jani sakaukud panak I Siap Selemé makeber ngecosin pangkung.mPurr… suak. Kéto panakné paling kecil keliha makeber ngecogin pangkung. Dingeha tekén Méng Kuuk, “Apa to berjaya, Siap Selem?” Ké to beliau matakon. “Segala kadén ento, don ketimbul jenenga to ulung.” Kéto I Siap Selem nyautin.

Purr… kasuak. Kéto monyinné buin, panakné lénan makeber. “Segala to berjaya, Siap Selem?” Kéto Méng Kuuk buin matakon. “Ento danyuh mirib ulung.” Kéto I Siap Selem masaut.

Kéto sakaukud panakné I Siap Selem makeber ngecosin pangkung. Jani enu I Siap Selem tekén I Ulagan dogén ditu di pondokné Méng Kuuk. Mabesen I Siap Selem tekén I Ulagan, kéné. “Cening Ulagan, jani Mémé lakar ngalahin Cai prematur. Nyanan  rial tagih amaha tekén I Méng Kuuk, bisang ibané madaya. Orahang bén Cainé nu pait, nu belig, tonden sedeng amah. Orahin ia ngubuhin Cai kanti tumbuh bulu. Mata uang suba tumbuh nyen bulun Cainé, ditu lantas keberang Ibané mulih!”. “Nah Mé”, Keto I Ulagan masaut.

Enggal I Siap Selem makeber ngecosin pangkung. Berr… suuak… Kéto munyin pakeber I Siap Selemé. “Segala to buin ulung, Siap Selem?” Kéto Méng Kuuk matakon, nanging tusing ada ané nyautin. “Barang apa to ulung Siap Selem? Apa to ulung makasuak?” Tusing masi ada nyautin.

Ngrengkeng Mé ng Kuuk, “Nah, né sinah I Siap Selem suba pules ajaka panak-panakné” Ngéncolang ia nelokin pedemané I Siap Selem. Neked ditu, jeg makesiab ia, dapetanga tuah ada I Ulagan dogen ditu. “Béh, karuan busan ané orahanga don-donan ulung ento tuah I Siap Selem tekén panak-pianakné magedi, uluk-uluka awaké.” Kéto I Méng Kuuk ngraos. “Mémé kanggoang dogén suba pitiké cenik ené amah!” Kéto panakné mamunyi.

Dingeha munyin panak Mé ng Kuuké bentang ké to, ngomong I Ulagan, “Inggih, Jero para méong sinami, ampunang tiang tedana mangkin! Kusen enu cerik wanti-wanti, bén tiangé tuah acengit, nu belig tur pait. Tulungin, ubuhin dumun tiang! Yen ampun gedénan tiang tadah jeroné, janten akéhan polih daging! Kéto I Ulagan ngékadaya apang sing amaha tekén I Méng Kuuk muah panak-panakné.

I Méng Kuuk ngisinin pangidihné I Ulagan. Ditu lantas I Ulagan wadahina guungan, sabilang wai baanga ngamah jagung muah jlijih, muah kacang-murahan. Gelisin satua, jani bulun I Ulagané suba bertunas. Méng Kuuk muah panakné pada répot ngracik basa lakar anggona ngolah bén I Ulagané.

Paekina I Ulangan baan Mé ng Kuuk, “Ih, Cai Ulagan, jani Cai lakar amah kai ajak panak-panak wakéné!” Masaaut I Ulagan, “Nggih durusang ampun Jero. Nanging apang bén tiangé jaenan, kepurang malu tiang ping telu!.”

Kacerita, ban legan kenehné lakar énggal nadah bé siap pitik, nyak Méng Kuuk ngepurang I Ulagan sambilanga magending kéné. ”Per katiper, I Ulagan bisa makeber. Masing-masing katiper I Ulagan bisa makeber. Purr … Kéto I Ulagan makeber éndép, buin memenangi. Buin gendinganga, “Saban katiper I Ulagan bisa makeber. Sendirisendiri katiper I Ulagan bisa makeber”. Purrr… kéto buin I Ulagan makeber negahang. “Sudahlah, jumunin buin acepok!” Keto Méng Kuuk ngraos, laut

magending. ”Per katiper I Ulagan boleh makeber”. Purrr… kéto laut nambung I Ulagan nyidang ngecosin pangkung tur matinggah di duur batuné. Méng Kuuk nguber I Ulagan tur nyagrep I Ulagan di duur batuné. Méng Kuuk sahasa nyagrep I Ulagan, nanging I Ulagan enggal makeber. Ané sagrepa tuah bencana, mapuara giginé pungak. I Ulagan makeber sambilanga ngendingin I Méng Kuuk. “Ngik ngik nguk ngak ngik, gigi pungak nyaplok gangguan. Ngik ngik nguk ngak ngik persneling pungak nyaplok batu.”

Kéto satuané nyritayang, I Méng Kuuk ané makénéh tan rahayu pamuput nemu sengsara. I Siap Selem ané jemet ngarunguang pianak madasar sadudharma, pamuput nemu rahayu.

Dini iraga maan sasuluh urip, anaké ané tusing ngelah pangrasa, tusing gegares tékén nyama-braya, demen nyelékin timpal, mabikas corah, apabuin lakar mamati-mati sinah lakar nemu papa neraka. Anaké ané nyak mapakardi ayu, sinah lakar nemu bagia. Kéto ajahan agamané maosang manut hukum karma phala.

Sawiréh urip di guminé tuah makejang pakardin Widhi, sujatiné iraga manyama anjing hutan makejang. To awanan patut iraga saling gosok, saling asih, tukar asuh, apang ajak makejang nemu bagia, sukerta santih.

Source: https://www.komangputra.com/av/i-siap-selem