Soal Basa Sunda Kelas 2

Hay hayy.. semua, Selamat siang pagi magrib maupun magrib bagi pembaca semuanya, apa kabarnya? Semoga masih usia dalam mengamalkan aktifitas sehari-hari tanpa suka-suka landasan sedikitpun, dan bila terserah rintangan makan dapat segera tertanggulangi dengan baik, plong kesempatan ini kami akan memberikan info menjajarkan bakal ia yang semenjana membaca tulisan kita ini, yaitu Soal Bahasa Sunda Inferior 2 SD UTS / PTS Semester 1 dan 2 Kurikulum 2022 Revisi Terbaru yang mana banyak sekali yang membutuhkan tentunya kerjakan berbagai keperluan

Pertanyaan Bahasa Sunda Kelas bawah 2 SD UTS / PTS Semester 1 dan 2 Kurikulum 2022 Revisi Terbaru yang kita berikan ini kita ambilkan dari bilang sendang terpercaya nan lain dapat kita sebutkan satu-persatu disini, karena saking banyaknya, dan jangan ragu engkau lakukan menggunakannya, baik cak bagi latihan testing alias ulangan petatar/ murid di sekolahan, atau boleh juga dijadikan sebagai bahan belajar soal online, karena telah sesuai dengan materi rahasia kursus peserta dan juga ki akal temperatur ( buku yang dipegang guru/tenaga penyuluh ) dan engkau semua bebas download atau mengunduhnya

Cak bertanya Bahasa Sunda Papan bawah 2 SD PTS Semester 1 dan 2 Kurikulum 2022 Revisi Terbaru

Saat MID maupun Medio maupun dipenghujung smstr 1 maupun smstr 2 para tenaga pengajar atau pendidik master sibuk dengan pekerjaan administrasinya, adalah membuat kartu soal, kisi-jeruji tanya dan pun naskah soal, baik faktual pilihan ganda, isian atau jawaban sumir, essay maupun uraian, yang bertujuan buat uji kompetensi anak asuh didiknya ( peserta / siswa siswinya ) sepanjang mana telah menguasai materi yang pernah diajar dan dipelajarinya, dan yang nantinya umpama bahan evaluasi penilaian, pula disibukkan membuat soal ulangan harian bagi murid-muridnya

Istilah Kurikulum 2022 kerap disingakat dengan K 13 ( kurtilas ) adalah salah satu kurikulum nasional (kurnas) yang dikembangkan selepas KTSP ( kurikulum 2006 ) dan sampai momen goresan kami bikin setiap sekolahan biasa nan berada puas naungan kemendiknas (kementrian pendidikan nasional) ataupun kemenag ( kementrian Agama / depag ) baik dalam jenjang SD ( sekolah Dasar ) atau MI ( madrasah Ibtidaiyah, SMP ( Sekolah medium pertama ), MTs ( Madrasah Tsanawiyah ), SMA ( sekolah madya Atas ) MA ( Madrasah Aliyah ) mauapun SMK ( sekolah Menengah Kejuruan ) semuanya harus menggunakan kurikulum 13

Mata Pelajaran nan suka-suka dalam kurikulum 2022 ini berbeda dengan KTSP, seperti IPA. IPS, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, telah berubah menjadi tematik, cak bagi jenjang SD dan buat jenjang SMP dan SMA cuma sedikit yang berubahnya, sementara itu bakal les seperti PAI dan PJOK masih sebabat ( perubahnnya sedikit ) dan untuk sekolah madrasah mapel Fikih, Quran Hadis, Bahasa Arab, alias Akidah Akhlak masih konsisten namnya Cuma taktik dan materinya yang berubah, dan buat barang bawaan lokal seperti mana bahasa Jawa, Bahasa Sunda maupun nan lainnya masih tetap sama saja, Hanya buku materi nan berubah

Tanya Bahasa Sunda Papan bawah 2 SD UTS Semester 1 dan 2 Kurikulum 2022 Revisi Terbaru

Kata Soal PTS yakni singkatan dari Penilaian Tengah Semester, yang diadakan setiap mid semester 1 ( ganjil / ganjil ) dan kembali pada pertengahan semester 2 ( genap ) yang bernas pada kurikulum 2022 maupun ada yang menyebutnya Kurtilas / K13, yang merupakan rengkarnasi dari UTS ( ualangan paruh semester ataupun MID semester ) ketika KTSP ( Kurikulum tingkat satuan Pendidikan 2006 ), padahal PAS adalah kepanjangan dari Penilaian Akhir Semester, merupakan penilaian dan ulangan yang dilakukan maka dari itu hawa di intiha semester 1 maupun semester 2, yang merupakan sebutan lain pecah UAS ( Ualangan Penghabisan Semester saat kurikulum 2006 ), Soal soal yang kita siapkan akan disesuaikan dengan Borek ( Kompetensi Inti ) KD ( Kompetensi Asal ) Tiap-tiap Indikator Soal, lalu kisi kisi soal dan Daya materi petatar baik tematik maupun saban sub tema bagi indra penglihatan pelajaran SD dan tentunya selisih juga bagi SMP dan SMA, dan soal yang biasanya terserah di internet lain substansial PDF atau Doc word drive, biasanya langsung alias juga disajikan sediakan link download

Demikianlah, ulasan tentang kompilasi sempurna Soal Bahasa Sunda Kelas bawah 2 SD UTS / PTS Semester 1 dan 2 Kurikulum 2022 Revisi Terbaru yang dapat kita sajiakn bikin beliau semuanya, bila cak semau visit link yang kurang bekerja, maka berarti belum kita temukan antologi cak bertanya-tanya, mungkin suka-suka tanya yang akan kita berikan rahasia jawaban dan pembahasan dan juga tidak disertai kunci jawaban dan pembahasannya, dan bila ada link yang eror maka taajul beritahukan kepada kami boleh melalui kolom komentar atau melangkahi email, dan bila ada hari lagi akan buru-buru kita perbaiki, dan akhhir prolog bila anda rasakan artilek atau tulisan kita ini bernmanfaat maka seandainya bagikan kepada teman, sahabat, atau rekan temperatur di sekolahan agar info ini boleh menjangkau mereka semua, terimakasih sudah berkunjung moon lepas bila ada suatu kesalahan dari kami seumpama manusia normal ini nan enggak luput dari kesalahan.

 ISIAN Ringkas

1.EUNDEUK-EUNDEUKAN

Eundeuk-eundeukan lagondiMeunang peucang sahiji,Leupas deui ku nyai,Beunang deui ku santri,Leupas deui ku nini,Beunang deui ku aki.

Naon judulna eta kakawihan teh ?……………..

2.EUNDEUK-EUNDEUKAN

Eundeuk-eundeukan lagondiMeunang peucang sahiji,Leupas deui ku nyai,Beunang deui ku santri,Leupas deui ku nini,Beunang deui ku lampu senter.

Ulung sabaraha hiji peucang teh ?…………………..

3.EUNDEUK-EUNDEUKAN

Eundeuk-eundeukan lagondiMeunang peucang sahiji,Leupas deui ku nyai,Beunang deui ku santri,Leupas deui ku nenek,Beunang deui ku aki.

Ku saha leupasna pecang teh ?………………………

4.EUNDEUK-EUNDEUKAN

Eundeuk-eundeukan lagondiMeunang peucang sahiji,Leupas deui ku nyai,Beunang deui ku santri,Leupas deui ku nini,Beunang deui ku lampu senter.

Ku saha beunang na peucang teh ?………………..

5.EUNDEUK-EUNDEUKAN

Eundeuk-eundeukan lagondiMeunang peucang sahiji,Leupas deui ku nyai,Beunang deui ku santri,Leupas deui ku nini,Beunang deui ku aki.

Jaba ti ku Nyai, ku saha deui peucang lupasna ?……………………

PILIHAN GANDA

6.apik = talitiUrang kudu apik dina dahar.Benur kudu … dina dahar.

a)taliti

b)berseka

c)jorok

7.tengi = hapeuk Kadaharan nu geus tengi matak jadi panyakit. Kadaharan nu geus … matak jadi panyakit.

a)lila

b)hapeuk

c)odoh

8.Samemeh dahar, urang kudu … leungeun heula.

a)ngado’a

b)sabun batangan

c)kokocok

9.Sungguhpun mandi kudu make ….

a)pasta gigi

b)sikat

c)sabun

10.Ari rek indit ka sakola, kudu … heula.

a)pamitan

b)menta jajan

c)ceurik

11.Randi gering dipariksa ku ….

a)temperatur

b)bapak sareng ibu

c)dokter

12.Yudi : di suntik teu ?Randi : Ah, henteu ngan dibere … hungkul.

a)obat

b)permen

c)duit

13.rok soeh geura ….

a)seuseuhan

b)kaputan

c)meuli deui

14.Jalma, sasatoan, jeung tutuwuhan ka asup mahluk ciptaan ….

a)jin

b)Malaikat

c)Almalik atawa Pangeran

15.Ti peuting di langit aya rembulan jeung ….

a)panon poe

b)bentang

c)nini anteh

16.Cai laut kumaha rasana ?

17.Cai naon fulanah karasana tiis ?

18……. lauk mah rangah gubay geboy

19.Gambar naon ieu ?

20.arulin – di – barudak – sakola – buruanKalimahma : _____________________________________

Buku JAWABAN

1. Eundeuk-Eundeukan

2. Hiji

3. Ku Nyai

4. Ku santri

5. ku nini

6. a

7. b

8. c

9. c

10. a

11. c

12. a

13. b

14. c

15. b

16. pangset

17. es

18. buntut

19. sair awi atawa ayakan

20. barudak arulin di buruan sakola

Source: https://soalrahasia.blogspot.com/2020/05/soal-bahasa-sunda-kelas-2-sd-uts-pts.html