Soal Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Cak bertanya PTS Bahasa Jawa Inferior 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Sosi Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah latihan Bahasa Jawa. Les bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs atau Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pendedahan Bahasa Jawa ini juga diujikan puas Testing di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Papan bawah atau Soal PTS Bahasa Jawa, Pertanyaan Memadai Bahasa Jawa maupun Tanya UAS Bahasa Jawa.

Berdasarkan penyelidikan keyword yang juru tulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap ataupun Eksamen Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Papan bawah 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Sosi Jawaban ini melalui kata sentral tanya uts bahasa jawa Kelas 4 2022, cak bertanya uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa Kelas 4 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, pertanyaan ulangan buletin bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa Inferior 4 2022, soal bahasa jawa Inferior 4 semester 1 2022, download pertanyaan uts bahasa jawa Kelas 4 maka puas kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas bawah 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Ki akal Jawaban maupun Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Cak bertanya PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Buku Jawaban.


Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Papan bawah 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Taktik Jawaban
Wacanen kanthi patitis!


Mancing Iwak

Nalika liburan sekolah, aku dolan menyang omahe Paklik Darman. Ing halaman Paklik Darman ana blombang sing iwake waneka warna. Aku matur Paklik kepingin mancing iwak ing blombang iku. Paklik Darman ngeparengake aku mancing ikan ing blombang.

Aku lan iwan, purane Paklik Darman nyiapke pancing lan umpane. Sakwise siap kabeh, aku lan Iwan tumuju menyang sapinggire blombang. Umpan sing wis dicantholake ing pancing, banjur di uncalake menyang tengahe blombang….


I.  Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c utawa d tumprap wangsulan kang bener!.

1.  Pada saat Darmawan berlaku menyang omahe Paklik?

a.  Dina Selasa

c. Liburan sekolah

b.  Dina Rabu

d. Dina sabtu

2.  Segala apa irah – irahane wacan ing nduwur iku?

a.  Paklik Darman

c. Mancing iwak

b.  Blombang Ikan

d. Golek pancing

3.  Iwan olehe mancing ana ngendi?

a.  Boleh jadi

b. Blombang

c. Gawan

d.Waduk

4.  Udane deres kaline nganti amber, nanging sak iki wis…..

a.  Rob

b. Mbludag

c. Angok

d. Tuntas

5.  Olehe nandur pari kerep, nanging nanduri milu…

a.  Arang

b. Unggul

c. Bener

d. Bagus

6.  Bocah yatim piatu iku bocah sing wis ora duwe Bapa lan …….

a.  Biyung

b. Rama

c. Sanak

d. Kadang

7.  Tandange sing kalem aja kebat………

a.  Taris

b. Kliwat

c. Bubat

d. Gawat

8.  Becike sing guyup …………. aja seneng congkrah.

a.  Sayuk

b. Damai

c. Repot

d. Padu

9.  Nadyan mung duwe sawah…………., nanging asile wis cukup dipangan.

a.  Sacuwil

b. seabreg

c. Sagunung

d. Sekedhok

10. Mas Agung iku gedhe …….. bektine marang wong tuwane.

a.  Dawa

b. Bandha

c. Dora

d. Darma

11. Biyen sarwa kecingkrangan, nanging saiki uripe wis ayem….

a.  Tentrem

b. Seneng

c. Jejed

d. Dhedet

12. Klambine katon abang banget, abang banget padha karo abang…

a.  Mbranang

b. Brining

c. Memplak

d. Njanges

13. Alase gedhe gung liwang – liwung, ora tau diambah jalma….

a.  Mantra

b. Manungsa

c. Raga

d. Kewan

14. Ukara iku mata uang ditulis latin yaiku….

a.  Baginda kresna

c. Prahu jib

b.  Mrahu layar

d. Prabune layar

15. Jangane Lastri payau amergo kakean………

a.  Sukrosa

b. Bumbu

c. Uyah

d. Lengo

16. Payune luweh akeh tinimbang kulakane diarani…….

a.  Rugi

b.Kepayon

c. Bathi

d. Laris

17. Ukara iku peso ditulis latin yaiku…..

a.  Krama inggil

c. Ngoko steril

b.  Krama alus

d. Basa karma

18. Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong diarani……

a.  Punakawan

c. Pancawarga

b.  Pandhawa

d. Caturwaega

19. Ukara iku yen ditulis latin yaiku…..

a.  Lemah teles

c. Lenyai garing

b.  Lemah nela

d. Lunglai mlethek

20. Tukang gawe barang – barang saka tembaga diarani……

a.  Jlagra

b. Saying

c. Empu

d. Pandhe

21. Bocah – bocah dikulinakake teberi nyambut gawe. Tembung teberi padha tegese…….

a.  Pinter

b. Sregep

c. Bodho

d. Keset

22. Darno kuwi bocah lunyu ilate. Motivasi lunyu ilate tegese….

a.  Seneng ngomong

c. Yen ngomong mencla – mencle

b.  Seneng ngatur

d. Ringgit ngomong bener

23. Taufik kembali nggambar…….. ukara iku kalebu ukara…..

a.  Pitakon

b. Pakon

c. Paham

d. Sumbu badak

24. Anak siji ora nduwe tunggal diarani anak……….

a.  Uger – uger lawang

c. Golong jenazah

b.  Ontang – anting

d. Mbarep

25. Sedulur telu wadon kabeh diarani………

a.  Uger – uger lawang

c. Gotong mayit

b.  Ontang – pendulum

d. Ragil

26. Gaman kang tedhas kanggo ngethok pusere Raden Gatutkaca yaiku ……………

a.  Kunta wijayandanu

c. Posopati

b.  Pulanggeni

d. Cakrabaskara

27. Bayem, kangkung, kedelai, so iku arane…..

a.  Godong

b. Janganan

c. Woh – wohan

d. Ponten

28. Borobudur, prambanan, pawon iku arane…….

a.  Dolok

b. Candi

c. Kali

d. Segara

29. Tibaning ukara ing saben pungkasaning gatra diarani………

a.  Guru lagu

c. Hawa wilangan

b.  Guru gatra

d. Master swara

30. Aku wis bola – bali menyang Surabaya. Senawat bola – bali kalebu motivasi ……..

a.  Dwilingga

c. Andhahan

b.  Dwilingga salin swara

d. Pitakon

31. Candi Borobudur dumununge ana ing propinsi………

a.  Jawa barat

c. Jawa timur

b.  Jawa tengah

d. DKI

32. Bandara ing Solo, diarani …………

a.  Sukarno Hatta

c. Adi Sumarno

b.  Juanda

d. Halim perdana kusuma

33. Kembang jambu arane karuk, yen kembang duren arane………..

a.  Angklup

b. Dlongop

c. Sedhet

d. Celung

34. Emping di gawe saka…………..

a.  Ketan

b. Beras

. Mlinjo

d. Jambu

35. Papan kanggo mandege kereta api diarani………..

a.  Terminal

b. Pelabuhan

c. Stanplat

d. Stasiun


II.   Isenana bintik- noktah ing ngisor iki nganggo tembung utawa ukara sing mathuk!.

36.  Adhik mangan roti bakar, menawi Bapak ………… sekul goreng.

37.  Paribasan iki rampungna.

Ancik – ancik pucuke …………

38.  Mata uang ditulis latin…………….

39.  Sing menehi tapak asma yaiku wong sing ………… layang.

40.  Simbok gerah waja, gerah waja tembung ngokone…………..

41.  Rujak Embok yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku………….

42.  Kebo nusu gudel tegese………….

43.  Budhe gerah, sapunika sampun saras. Saras tegese…………

44.  Wong sing nglakokake andhong diarani …………..

45.  Guru gatrane tembang mijil ana………….


III.  Wangsulana pitakon iki kanthi patitis!.

46.  Tulisen nganggo huruf jawa!

a.    Tuku gedhang      :

b.    Durung matur       :

c.    Menyang swah     :

47.  Aranana 5 sajak macapat.

48.  Aranana jenenge Pandhawa.

49.  Ukara ing ngisor iki kramakna!

Aku diwenehi pitik loro ireng karo putih

50.  Gawea ukara nganggo tembung ing ngisor iki!

a.    Sregep      :

b.    Suwe        :

c.    Dhuwur    :


Download Soal UTS Bahasa Jawa Papan bawah 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Inferior 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan moga bermakna lakukan para pesuluh Papan bawah 4 SD/Laksa yang akan menghadapi UTS Inferior 4 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.


Baca Seutuhnya

Kata sandang Menarik Lainnya

Source: https://www.mariyadi.com/2019/11/soal-pts-bahasa-jawa-kelas-4-sd.html